Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

H ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος ειναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ

Το  μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα (μνημόνιο 2) που μας φέρνει η κυβέρνηση, βασικά είναι ένας προϋπολογισμός μέχρι το 2015. Δηλαδή άλλη μια παρανομία. Πιο κάτω έχω συμπεριλάβει το άρθρο 79 του συντάγματος που λέει ρητά ότι μπορούν να ψηφίσουν μόνο για το επόμενο έτος.

Στην παράγραφο 6, λέει ότι μόνο με νόμο έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν για δυο χρόνια προϋπολογισμό.. πουθενά... δεν γραφεί για 4 χρόνια.
Καταλαβαίνουμε όλοι λοιπόν πως το μνημόνιο είναι και σε αυτό το άρθρο αντισυνταγματικό , και αυτοί που θα το ψηφίσουν παρανομούν.. έτσι απλά..

Και καλά κάνει και δεν τους αφήνει να ψηφίζουν προϋπολογισμούς για πολλά χρόνια.. δεν γίνετε ο επόμενος που θα κυβερνήσει την χώρα να έχει προϋπολογισμό από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Σύνταγμα του Κράτους

MEPOΣ TPITO - Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας
TMHMA Γ΄ - Bουλή
KEΦAΛAIO EKTO - Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση
'Αρθρο 79 - (Ψήφιση προϋπολογισμού, απολογισμός, γενικός ισολογισμός)
1. H Bουλή κατά την τακτική ετήσια σύνοδό της ψηφίζει τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Kράτους για το επόμενο έτος.
2. Όλα τα έσοδα και έξοδα του Kράτους πρέπει να αναγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό.
**3. Προσχέδιο του προϋπολογισμού κατατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή την πρώτη Δευτέρα του Oκτωβρίου και συζητείται, όπως ορίζει ο Κανονισμός. O Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις της επιτροπής, εισάγει τον προϋπολογισμό στη Βουλή σαράντα τουλάχιστον ημέρες πριν αρχίσει το οικονομικό έτος. O προϋπολογισμός συζητείται και ψηφίζεται από την Ολομέλεια σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός, ο οποίος και εξασφαλίζει το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους όλες οι πολιτικές μερίδες της Βουλής.
4. Aν για οποιονδήποτε λόγο είναι ανέφικτη η διοίκηση των εσόδων και των εξόδων βάσει του προϋπολογισμού, αυτή ενεργείται με βάση ειδικό κάθε φορά νόμο.
5. Aν δεν είναι δυνατή, επειδή έληξε η περίοδος της Bουλής, η ψήφιση του προϋπολογισμού ή του ειδικού νόμου που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, παρατείνεται για τέσσερις μήνες η ισχύς του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που έληξε ή που λήγει, με διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου.
6. Mε νόμο μπορεί να καθιερωθεί η σύνταξη προϋπολογισμού για διετή χρήση.
7. Το αργότερο μέσα σε ένα έτος από τη λήξη του οικονομικού έτους κατατίθεται στη Βουλή ο απολογισμός, καθώς και ο γενικός ισολογισμός του Κράτους, που συνοδεύονται υποχρεωτικά από την κατά το άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση ε΄ έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξετάζονται από ειδική επιτροπή βουλευτών και κυρώνονται από την Oλομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός.
8. Tα προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης εγκρίνονται από την Oλομέλεια της Bουλής, όπως νόμος ορίζει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου